Harvar

Vi på Kronos har specialiserat oss på jordbearbetning och vi har en mycket lång erfarenhet av harvar, vi har tillverkat tiotusentals harvar under en period på över 80 år. På tillverkningsprogrammet finns i dag 4 olika storlekar och arbetsbredder från 3,15 m till 4,9 m. Spadrotorharven har utvecklats en hel del under alla dessa år och användningsområden har ökat jämfört med tidigare. Just nu upplever harven en renässans på många marknader.

Spadrotorharvens användningsområden

Spadrotorharven är idag på många gårdar ett universalredskap som används för många olika slags bearbetningsarbeten. Speciellt på spannmålsgårdar är spadrotorharven viktig för en effektiv inblandning av halm och stubbrester efter tröskningen. För brukningsmetoder med en reducerad bearbetning passar spadrotorharven bra för såbäddsbearbetningen. Det samma gäller på djurgårdar där det är viktigt att snabbt kunna inbruka stallgödsel- eller stallgödselkompost i marken, före en spannmåls- och rotfruktssådd. På detta vis kan man hushålla med kvävet i gödseln.

Spadrotorharven passar bra för användning vid bl.a.:

  • Reducerad jordbearbetning
  • Stubbearbetning
  • Såbäddsbearbetning
  • Stallgödsel- och kompostinblandning
  • Luftning av permanenta vallar och beten

 

 

 

Pelle Furubacka

Försäljning

Tel: +358 40 506 5213

E-mail: pelle.furubacka@kronos.fi

Dennis Grankvist

Försäljning

Tel: +358 50 5632 424

E-mail: dennis.grankvist@kronos.fi

Stubbearbetning

Vid stubbearbetning på hösten direkt efter tröskningen får man en effektiv inblandning av stubb och växtrester och en del av fröogräsen fås att gro. Fält med stora kvickrotsproblem är det alltid skäl att plöja, ifall man inte tillämpar en kemisk kvickrotsbekämpning. Plöjningen är också viktig på fält där det finns risk för att växtsjukdomar sprids via halm- eller stubbrester.
Vid stubbearbetning körs spadrotorharven 1-3 gånger beroende på mängden stubb och växtrester som skall inblandas. För att uppnå ett bra arbetsresultat är det en fördel att köra diagonalt till tröskriktningen

Såbäddsberedning - minimerad bearbetning

Vid minimerad bearbetning är spadrotorharven ett bra alternativ i vårbruket. Sådden kan ske efter en körning med en fyraxlad spadrotorharv på tilta. Såbäddsberedning vid minimerad bearbetning går snabbt med spadrotorharven och inblandningen av växtresterna i markens ytskikt är effektiv.
Nya generationens vältkombi såmaskiner som är utrustade med skivbillar för både gödsel och utsäde, är speciellt anpassade för minimerad jordbearbetning.
Spadrotorharven passar också bra för såbäddsberedning och sönderdelning av plogtiltor på fält som plöjts vid vallbrott under svåra förhållanden.

Stallgödsel och kompostinblandning

Spadrotorharven har alltid varit suverän att använda för en snabb inmyllning av fast- eller flytande stallgödsel och kompost. Spadarnas sidorörelser gör att gödseln dras ner i markens ytskikt och samtidigt svängs mull ovanpå. En snabb inblandning av gödseln gör att en större del av det värdefulla kvävet i gödseln kan tas till vara.

Luftning av permanenta vallar

För att permanenta vallar och beten ska växa och trivas krävs att gräsrötterna har tillgång till syre och möjlighet till gasutbyte. Genom att skära eller sticka håll i marken kan luftvolymen runt gräsrötterna ökas; vid långsam körning med en spadrotorharv luftas sålunda vallarna. Om marken är hård kan harven belastas med vikter.
På ojämna och stenbundna vallar kan det vara bra med ett efterredskap till harven, t.ex. en långfingerharv eller ribbvält.

Spadrotorharvens mångsidighet och effektiva bearbetningssätt har gjort den till ett mycket intressant redskap.

Harven skall köras fort

Spadrotorharven skall under normala förhållanden köras fort, dvs. 12-15 km/h.

Harvens uppbyggnad

En genomsläpplig ramkonstruktion
För att spadrotorharven skall arbeta snabbt och effektivt i stora mängder stubb och växtrester krävs en genomsläpplig ramkonstruktion. En öppen och hög ram medför mindre problem med stopp och tillåter en högre körhastighet. Det är viktigt att halmen är väl hackad, vilket betyder att tröskans halmhack ska ha vassa knivar, samt en fungerande spridning av halmen och agnarna för att slutresultatet skall vara bra.

Fjädrande axelupphängning
Axlarnas fjäderupphängning dämpar stötar och vibrationer och skyddar knivarna och axlarna mot överbelastning. Om det förekommer mycket jordfasta stenar måste körhastigheten minskas och körtekniken anpassas till rådande förhållanden.

Bogserade harvar
De större harvarna finns som bogserade modeller med egna transporthjul. Transporten av harven är lätt och det går att ha flera axlar efter varandra. Bogserade harvar byggda för en maskinkombination, möjliggör att olika för- eller efterredskap kan monteras till ramen; t.ex. förredskap i form av sladdplankor och efterredskap av typ långfingerharv, sladd- eller vältsektioner.